Werkwijze en methodiek

Werkwijze

Onze werkwijze is de vinger op de zere plek leggen met behulp van cultuur sensitieve begeleiding. Wij maken onderscheid tussen wat het probleem/de hulpvraag is, en wat (andere) culturele normen en waarden zijn. Wij willen cultuurverschillen niet problematiseren.

Interculturele Hulpverlening stimuleert elke cliënt om te participeren in de Nederlandse maatschappij door niet alleen contacten te hebben binnen de eigen kring/cultuur (‘bruggen slaan tussen culturen’). We gaan bijvoorbeeld samen met cliënt naar een inloopochtend, dagbesteding, plaatselijke vereniging en ondernemers etc. Daarnaast wordt er zo veel mogelijk Nederlands gepraat en krijgt de cliënt voorlichting over Nederlandse gebruiken.

Het is van belang dat de cliënt zelf actief betrokken wordt bij het plan. De cliënt krijgt zelf de regie en maakt gebruik van de eigen kracht. Daarbij geven wij handvatten en sturen wij waar dat nodig is. Het uitgangpunt is dat de cliënt op eigen benen kan staan en zelfstandig kan functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Onze aanpak kenmerkt zich door een duidelijke en begrijpbare werkwijze voor zowel cliënten als instanties.

Methodiek

Interculturele Hulpverlening maakt gebruik van een oplossingsgerichte aanpak. Dit houdt in dat de focus ligt op de gewenste situatie: Wat wil men bereiken? Wat wil men anders? Om vervolgens te vragen: Wat is er al in die richting? Naar onze ervaring past deze aanpak bij de doelgroep, omdat deze vaak van een praktische aanpak houdt.

Daarnaast wordt empowerment toegepast: uitgaan van de eigen kracht van mensen en deze vervolgens ontwikkelen en benutten.

De begeleiding wordt onderverdeeld in de volgende fases:

  • Intakefase: met cliënt in gesprek over het probleem en de verwachtingen van cliënt (en eventueel instantie) en van Interculturele Hulpverlening. Bekijken of het probleem aansluit bij onze expertise.
  • De hulpvraag formuleren en doelen opstellen samen met de cliënt (en eventueel instantie).
  • De uitvoering: de cliënt actief begeleiden, indien nodig de hulpvraag bijstellen. Eventueel (deels) externe gespecialiseerde hulp inschakelen.
  • De evaluatiefase: kijken naar de voortgang van de cliënt en of de doelen zijn behaald. Bespreken of de hulpvraag afgesloten kan worden of dat er nog begeleiding nodig is.