Methodieken

Home 5 Over ons 5 Methodieken

Over onze methodieken

Interculturele Hulpverlening werkt met de onderstaande methodieken. Het uitgangspunt is altijd maatwerk: we bekijken per cliënt en met de cliënt wat passend is.

Cultuur sensitief werken

Onze begeleiders werken cultuur sensitief. We zijn oprecht en respectvol geïnteresseerd in de culturele achtergrond van de ander. We zijn ons bewust van onze eigen normen en waarden, herkennen deze en kunnen ze relativeren.

We zetten begeleiders in met een vergelijkbare of zelfde culturele achtergrond als de cliënt. Ze zijn bijvoorbeeld bekend met het belang van familie, omgangsvormen, eer, schaamte, indirecte en impliciete communicatie. Dit zorgt voor meer aansluiting en effectievere begeleiding.

  Psycho-educatie over Nederlandse systeem en gebruiken

  Vluchtelingen en migranten zijn vaak niet bekend met alle Nederlandse gebruiken. Hierover geven wij psycho-educatie. De begeleider oordeelt daarbij niet over de normen en waarden van de cliënt, maar begeleidt de cliënt waar nodig om zich aan te passen aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving.

   Oplossingsgerichte aanpak: empowerment en veerkracht versterken

   Interculturele Hulpverlening maakt gebruik van een oplossingsgerichte aanpak. Dit houdt in dat de focus ligt op de gewenste situatie: Wat wil je bereiken? Wat wil je anders? Om vervolgens te vragen: Wat is er al in die richting?

   Het doel is mensen in staat te stellen om op hun eigen manier en samen met mensen uit hun omgeving het probleem waarvoor zij hulp vragen aan te pakken.

   Daarnaast wordt empowerment toegepast: uitgaan van de eigen kracht van mensen en deze vervolgens ontwikkelen en benutten.

    Beschermjassen

    ‘Beschermjassen’ is een methodiek die ruimte schept voor diversiteit en betekent:
    “Bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.”

    In de praktijk kan dit familie zijn, of iets wat daaraan herinnert. Maar het kunnen ook zijn: oude gewoonten, tradities, eten, inrichting van het huis en geuren. Het zijn ankers die doen denken aan het vertrouwde van toen. Ook een begeleider met eenzelfde culturele achtergrond kan een beschermjas zijn.

    De methodiek erkent de impact van migratie: je laat het oude achter je, terwijl je het nieuwe nog niet omarmt hebt. Dit leidt tot kwetsbaarheid, maar ook tot kansen. Door mensen in een moeilijke periode te ‘beschermjassen’ zijn ze in staat zich te hernemen: ze worden weer krachtig en bedenken oplossingen voor hun situatie (Tjin A Die, K., & Zwaan, I. (2023). Beschermjassen: Transculturele hulp aan families (6de editie).

     Systeemgericht werken

     De omgeving heeft invloed op iemands gedrag. Deze omgeving gaat verder dan alleen het gezin of de familie. Dit kan ook het sociale netwerk, de school of de buurt zijn. Vooral in de wij-cultuur waaruit veel migranten en vluchtelingen komen is het van belang deze wederzijdse beïnvloeding te onderkennen.

     Wij brengen het systeem in kaart en werken meerzijdig partijdig om de interactie binnen het gezin te verbeteren.

     Meer over ons

     Kennis en expertise

     Methodieken

     Werkgebied en samenwerking gemeenten

     Missie en visie

     Kwaliteit

     Financieringsvormen

     Klachten

     Oprichters

     Publicaties